IoT ratkaisut teollisuuteen. Hyödyntämätön potentiaali

 

Valmistava teollisuus on yksi niistä aloista, joka hyötyy valtavasti ohjelmistokehityksen ja erityisesti IoT:n tuomista hyödyistä. Tästä huolimatta potentiaalia ei hyödynnetä kaikkialla, miksi?

Mitä hyötyjä erilaisista IoT ratkaisuista teollisuuden yrityksille on?

Ennakoiva kunnossapito ja laitteiden kunnonvalvonta:

IoT-sensorit voivat seurata laitteiden kuntoa reaaliajassa. Niiden avulla voi kerätä dataa esimerkiksi lämpötilasta, värähtelyistä, ym. Tämä data mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon, jossa huoltotarpeet tunnistetaan ennen vikojen syntymistä. Tällainen lähestymistapa vähentää ennakoimattomia tuotannon pysähdyksiä ja parantaa näin tuotannon jatkuvuutta.

Tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen:

IoT auttaa optimoimaan tuotantolinjoja. Data-analytiikan avulla voidaan tunnistaa pullonkauloja, parantaa prosessien tehokkuutta ja minimoida hukkaa. Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa tuotantoprosessien välittömän reagoinnin muutoksiin ja mahdollistaa nopean korjaustoiminnan. Kaikki tämä on välttämätöntä yritykselle, joiden toimintatapa on LEAN oppien mukaista.

Räätälöidyt tuotteet ja palvelut:

IoT:n avulla valmistava teollisuus voi tarjota räätälöityjä tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Kerätyn datan avulla voidaan ymmärtää asiakkaiden tarpeita paremmin ja tarjota heille personoituja ratkaisuja. Esimerkiksi laitevalmistajat voivat tarjota lisäarvoa tuotteillensa IoT ratkaisuilla, joita kilpailijoilla ei vielä ole.

Turvallisuus

Tuotannon ja erityisesti häiriötilanteiden valvonta on olennainen osa turvallista tuotantoa. Kun vikatilanteista saadaan tieto välittömästi, vältetään suuremmat vahingot ja mahdolliset onnettomuudet. Erilasen datan keruu esimerkiksi työkoneiden käyttöolosuhteista, törmäyksistä ja muista ilmiöistä auttaa edistämään turvallisia työtapoja. Turvallisuudesta puhuttaessa tieto on parasta valuuttaa.

Näiden etujen lisäksi IoT voi myös vähentää kustannuksia pitkällä aikavälillä ja tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi palveluliiketoiminnan muodossa. Tiedolla johtaminen on sekin kirjattu monen yrityksen strategiaan. IoT ratkaisujen ja ohjelmistokehityksen avulla tietoa on saatavilla lähes rajattomasti. Potentiaali valmistavassa teollisuudessa on valtava, ja se onkin yksi merkittävimmistä tekijöistä mitä tulee yritysten kilpailukykyyn.

 

Miksi yrityksissä epäröidään erilaisten IoT projektien aloitusta?

Kustannukset ja ROI:

Aluksi IoT-investoinnit voivat olla merkittäviä. Yritysten johto saattaa epäröidä näiden kustannusten edessä, erityisesti jos odotettavissa oleva tuotto investoinnille ei ole selvä. Puutteellinen ymmärrys siitä, miten IoT-ratkaisut voivat tuoda konkreettista arvoa liiketoiminnalle, voi hidastaa investointipäätöksiä. Toisinaan tämä on myös perusteltua, sillä aivan kaikkia villeimpiä ideoita ei kannata toteuttaa. Olemme toimijana sitoutuneet auttamaan asiakasta päätöksenteossa ja erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisessa. Toisinaan mekin joudumme kertomaan asiakkaalle, ettei hanke tuo tavoiteltua hyötyä tai vaatiikin paljon enemmän, kuin aiemmin on suunniteltu. Emme halua ryhtyä projekteihin, josta on asiakkaalle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Puutteellinen tietämys ja osaaminen:

Monilla yrityksillä ei ole tarvittavaa osaamista tai resursseja implementoida ja ylläpitää IoT-ratkaisuja. Teknologian monimutkaisuus ja tarve integroida eri järjestelmiä voivat aiheuttaa haasteita. Lisäksi, jos organisaatiossa ei ole tarpeeksi tietämystä siitä, miten IoT-ratkaisuja voitaisiin soveltaa käytännössä, se voi johtaa ratkaisujen hyödyntämättä jättämiseen. Kun keskustelet IoT ratkaisuista eri toimijoiden kanssa, on hyvä keskustella sellaisen toimijan kanssa, joka ymmärtää teollisuuden tarpeita, käyttöympäristöä ja käyttäjiä.

Tietoturva- ja yksityisyysasiat:

IoT-ratkaisut voivat tuoda mukanaan tietoturva- ja yksityisyysriskejä, etenkin jos laitteet ja järjestelmät eivät ole asianmukaisesti suojattuja. Yritykset saattavat epäröidä ottaa käyttöön IoT-ratkaisuja näiden riskien vuoksi, erityisesti kun kyse on arkaluonteisten tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Mitä tietoturvaan tulee, on hyvä suhtautua realistisesti erilaisiin uhkiin. Tietoturvauhkat ovat todellisia, joten on tervettä olla epäileväinen, mutta epäilyksen on oltava realistista suhteessa siihen, minkälaisen tiedon kanssa ollaan tekemisissä.

Muutosvastarinta ja turvallisuuden tunne:

IoT ja tiedon hyödyntäminen voi vaatia merkittäviä muutoksia perinteisiin liiketoimintamalleihin. Yritykset, jotka ovat tottuneet vanhoihin toimintatapoihin ja prosesseihin, saattavat olla vastahakoisia muuttamaan toimintaansa ja sopeuttamaan sitä IoT:n tuomiin mahdollisuuksiin. IoT itsessään ei vaadi muutoksia organisaatiolta tai työtavoilta, mutta täyden hyödyn saamiseksi tiedon avulla havainnoidut muutostarpeet täytyy myös toteuttaa. Usein koetaan, että on turvallisinta jatkaa hyväksi havaitulla mallilla. Tämänlainen ajattelutapa on pitkässä juoksussa johtanut useiden yritysten liiketoiminnan kutistumiseen ja loppumiseen innovoinnin jäädessä vajavaiseksi ja toiminnan tehottomaksi.

Ohjelmistokehityksen aloittaminen voi olla vaivatonta, eikä suinkaan vaadi valtavia resursseja. Hyvin mietitty ja suunniteltu hanke on puoliksi tehty. Olemmekin taannoin kirjoittaneet nopeat ohjeet ja asioita, joita on hyvä miettiä valmiiksi ennen hankkeeseen ryhtymistä. Tärkeintä kaikessa on aloittaminen. Voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä ja osallistumme ideointiin kanssanne.