Sellutehtaan värähtelymittaukset

Asiakas halusi tarkistaa sellutehtaalla olevien sellusuotimien ja sellupesureiden kunnon. Tehtaalla oli useita pesureita ja suotimia joiden laakereiden kunnonvalvonta on perinteisesti ollut erittäin haastavaa. Mittauksia varten asiakas vuokrasi nmas-mittalaitteen. Jokaista valvottavaa laitetta mitattiin yhtäjaksoisesti viikon ajan. Tuloksien perusteella todettiin yhdessä suotimessa olevan todennäköinen laakerivika. Analyysi vahvistui seisokin yhteydessä vaihdettua laakeria tutkittaessa.

Avainsanat: hitaasti pyörivien laitteiden mittaus, värähtelymittaus, kunnonvalvonta

Kirjoittanut: Juha Hautala

Asiakas

Sellutehdas

Asiakkaan tarve

Hitaasti pyörivät laitteet ovat haastavia kohteita värähtelymittauksille. Kohteiden mittaaminen käsimittalaitteilla on hidasta. Lisäksi useimpien käsimittalaitteiden mittausasetukset soveltuvat huonosti hitaasti pyöriville laitteille. Monissa organisaatioissa hitaasti pyörivien laitteiden valvontamenetelmäksi onkin valittu aistinvarainen kuuntelu. Kuuntelu on tehokas menetelmä, mutta vian analysointi ja dokumentointi ovat haasteellisia kaikissa aistinvaraisissa menetelmissä.

Projektin haasteet

Kokemuksemme perusteella hitaasti pyörivien laitteiden värähtelyn analysointi poikkeaa osittain nopeasti pyörivien laitteiden analysoinnista. Jaottelemme mittauksia ja analysointia varten laitteet neljään eri kategoriaan. Näistä hitaasti ja erittäin hitaasti pyörivien laitteiden mittaaminen vaatii normaalia reittimittausta pidempää seurantajaksoa.

1. Erittäin nopeasti pyörivät laitteet ( i > 6000 rpm)

2. Nopeasti pyörivät laitteet ( 300 rpm > i > 6000 rpm)

3. Hitaasti pyörivät laitteet ( 60 rpm > i > 300 rpm)

4. Erittäin hitaasti pyörivät laitteet ( 1 rpm > i > 60 rpm)

Nomen tarjoama ratkaisu

  • Asiakas esitti ongelman Nomen asiantuntijoille. Osana Nomen nmas-mittalaitteen kehitystä oli järjestelmään luotu ominaisuudet pitkien aikatasojen mittaamiseen ja erittäin hitaasti pyörivien laitteiden analysointiin. Asiakkaalla ei ollut mahdollisuutta investoida kohteisiin jatkuvaa online-valvontaa.
  • Yhdessä asiakkaan kanssa päädyttiin sopimukseen jossa asiakas vuokraa  mittauksien ajaksi siirrettävän nmas-laitteiston. Nome opastaa laitteen käytössä ja asiakas itse siirtää mittalaitteen uuteen mittauspositioon sovitun aikataulun mukaisesti.

Koneen kunnon analyysi

Sellusuotimien ja sellupesureiden laakereiden kunnon analysointi sovittiin tehtäväksi Nomen asiantuntijoiden toimesta. Useiden valvottavien kohteiden joukosta löytyi yksi pesuri, joka analysoinnin perusteella oli huollon tarpeessa. Erittäin hitaasti pyörivien laitteiden vian vakavuuden arviointiin käytettiin Nomen kehittämää analysointimenetelmää jolla vian vakavuus voidaan luokitella ja sen kehittymistä seurata. Kohde oli 5-portaisella asteikolla tasolla neljä ja suosituksena oli kohteen huoltaminen seuraavassa mahdollisessa seisokissa.

Kuva 1. Paikan päällä kuvattu vaurio vaurioitunut laakeri

Kuva 2. Laakerivaurio

Lopputulos

  • Mittaukset antoivat viitteen vakavasta laakerivauriosta. Vian edetessä kohde olisi hyvin todennäköisesti vaurioitunut pahoin ja aiheuttanut useiden vuorokausien pituisen tuotantoseisokin. Tehtyjen mittausten ja analysoinnin perusteella kohde huollettiin suunnitellussa vuosihuoltoseisokissa. Muiden mitattujen kohteiden huolto ei ollut ajankohtaista.
  • Kohteesta poistettu laakeri tarkastettiin ja siinä todettiin haljennut rulla sekä vaurioita sisä- ja ulkokehällä.
  • Siirrettävän online-kunnonvalvonnan ansiosta kaikki kohteet voitiin mitata ja analysoida ilman suuria investointeja.

Käytetty laitteisto

nmas nome
nmas nome

Kuvat 3. ja 4. Käytetty nmas-laite